Pat Shanahan (1903-1985) - Timekeeper. Recorded 25 April 1984. Part 1/2

254A_PatrickShannahan_ed.mp3