Pat Shanahan (1903-1985) - Timekeeper. Recorded 25 April 1984. Part 2/2

254B_PatrickShannahan_ed.mp3